Põhikiri

BMW Motoclub Estonia põhikiri

Klubi taasasutati 15. Aprill 2015. aastal mittetulundusühingu (MTÜ) vormis.

PÕHIKIRI

Kinnitatud klubi “BMW Motoclub Estonia” asutamislepinguga 16.04.2015.a.

ÜLDSÄTTED

1. BMW Motoclub Estonia MTÜ on mittetulunduslik, oma põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev ning
klubi vormis tegutsev poliitiliselt sõltumatu, eraõiguslik organisatsioon (edaspidi klubi), mille tegevus
põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel, valitavatel juhtorganitel ja nende perioodilisel aruandlusel klubi
liikmete ees.
1.1 Klubi ametlik nimi on BMW MOTOCLUB ESTONIA MITTETULUNDUSÜHING. Lühendatult BMW MC
ESTONIA MTÜ.
1.2. Klubi asukohaks on Vanatoa talu Koguva küla Muhu vald Saaremaa 94724 e-mail:erkki.noor@bmw.ee
1.3. Klubi on iseseisev juriidiline isik, mis on asutatud määramata tähtajaks ning kellel on oma sümboolika,
varad, arveldusarve, struktuur ja sisekord.
1.4. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest,
muudest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.
Klubi eesmärk ei ole oma liikmetele ega nendega seotud isikutele ainelise tulu saamine ja selle
jaotamine. Klubi kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.5. Oma õiguste teostamiseks on klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või kohtu poole.

EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2. Klubi tegevuse eesmärkideks on:
2.1. Mootorratta huviliste isikute ühendamine ja nende huvide kaitsmine.
2.2. Mootorratta sõidu- ja liikluskultuuri edendamine, motosõidu propageerimine, motokoolituste
korraldamine, motospordivõistlustel osalemine.
2.3. BMW kaubamärgi, väärtuste ja ajaloo tutvustamine, motokokkutulekute ning ühiste väljasõitude
korraldamine.
2.4. Vaba ajasisustamine, spordi- ja meelelahutusürituste korraldamine ning puhke ja koolitusvõimaluste
loomine klubi liikmetele.
2.5. Eesti mototehnikaajaloo ja mälestiste uurimine ja kogumine ning informatsiooni säilitamine ning vastava
tegevuse toetamine.
2.6. Klubi ühistegevuse avalik propageerimine (ajaleht, kataloogid, näitused, võistlused jne.) ja vabaaja
sisustamine.
2.7. Klubilise tegevuse edendamiseks tehnilise baasi loomine.
2.8. Sidemete loomine ja suhtlemine sama suunitlusega klubidega Eestis ja välismaal ning laiapõhjaliste
koostöö võimaluste loomine.
3. Eesmärkide saavutamiseks klubi :
korraldab regulaarselt klubiliikmete ja huviliste kokkusaamisi;
osaleb paraadidel, kokkutulekuil ja näitustel, liiklusohutuspäevadel ja teistel avalikel üritustel;
Kaasaegse ja vanatehnika ning sellega seonduva informatsiooni eksponeerimine avalikes huvides;
teostab seaduses lubatud piires majandustegevust klubi põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks;

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4. Klubi liikmed ,edaspidi liikmeskond, jagunevad asutaja-, tegev-, juhatuse- ja auliikmeteks.
4.1. Klubi liikmeteks võivad olla vähemalt 18.a. vanused isikud, kes omavad BMW mootorratast, vastavat
juhiluba ja tunnustavad klubi põhikirja, on nõus edendama klubi tööd, aitavad kaasa klubi eesmärkide
saavutamisele ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu. Klubi tegevliikmeteks on automaatselt kõik
asutajaliikmed.
4.2. Klubi täisõiguslikuks liikmeks võivad saada sõltumata soolisest kuuluvusest kõik BMW mootorratta
omanikud Eestis vabatahtlikkuse alusel.
4.3. Auliikmeteks võivad olla isikud, kellel on erilisi teeneid moto valdkonnas või kes on oluliselt kaasa
aidanud klubi eesmärkide saavutamisele ja keda klubi juhatus peab selle vääriliseks oma
vastavasisulise otsusega.
4.4. Uute liikmete vastuvõtu otsustab klubi juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks võib saada isik keda
soovitab vähemalt üks klubi liige.
4.5. Klubi liikmetel on õigus:
osa võtta kõikidest klubi üritustest;
valida ja olla valitav kõikidesse klubi organitesse ja ametitesse;
esitada ettepanekuid ja pärida aru klubi tegevust puudutavates küsimustes;
kooskõlastatult juhatusega kasutada klubi logo ja fonde;
kasutada klubi muud vara vastavalt põhikirjale ja kodukorrale;
anda lihtkirjalik volikiri teisele klubiliikmele enda esindamiseks üldkoosolekul;
4.6. Klubi auliikmetel on võrdsed õigused tegevliikmetega, kuid neid ei saa valida klubi organitesse ja
ametitesse ning nad on vabastatud iga-aastase liikmemaksu tasumisest.
4.7. Klubi liikmed on kohustatud:
tundma ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
osalema klubi töös, aitama kaasa klubi eesmärkide saavutamisele;
maksma klubi liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses;
tundma ja täitma klubi aukoodeksit;
4.8. Klubist võib lahkuda vabatahtliku väljaastumise teel. Vabatahtlik väljaastumine toimub kirjaliku või
suulise avalduse alusel, mis esitatakse klubi juhatusele.
4.9. Kui klubi liige on tegutsenud klubi huvide vastaselt, võib teda juhatuse otsuse alusel klubist välja heita.
Selleks on vajalik 2/3 juhatuse liikmete nõusolek. Kõnealusele liikmele antakse eelnev selgitamise
võimalus. Klubist väljaheitmisest teatatakse kirjalikult, motiveeritud otsusega. Liige võib 1 kuu jooksul
pärast kirjaliku teadaande kättesaamist esitada vastulause klubi üldkoosolekule.
4.10. Klubist omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele liikmemaksu ei tagastata.

KLUBI STRUKTUUR JA JUHTIMINE

5. Klubi organid on üldkoosolek ja juhatus.
5.1. Klubi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb korraliselt kokku vähemalt 1 kord aastas. Üldkoosolek
tuleb erakorraliselt kokku ka juhul, kui seda nõuab 1/10 liikmeskonnast. Üldkoosoleku toimumise aja,
koha määrab juhatus ning teeb need teatavaks vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.
5.2. Üldkoosoleku moodustavad kõik klubi liikmed. Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl.
5.3. Klubi üldkoosolek:
valib seitsme ( 7 ) liikmelise juhatuse klubi liikmete hulgast kolmeks aastaks;
kinnitatud juhatus valib liikmete seast klubi juhi;
kinnitab klubi aasta eelarve, samuti eelmise aasta aruande;
võtab vastu põhikirja muudatused, otsustab klubi ümberkorraldamise ja likvideerimise;
arutab läbi ja kinnitab klubi tegevuskavad, teeb kokkuvõtteid saavutatust ning annab hinnangu klubi
juhatuse tegevusele aruandeperioodil;
kutsub tagasi juhatuse liikmeid.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolmandik liikmeskonnast. Otsused
langetatakse avaliku hääletamise teel. Hääletada võib ka kirja teel. Otsus on vastuvõetud, kui selle poolt
hääletab üle poole kohal olevatest liikmeskonnast. Klubi põhikirja muutmiseks või klubi likvideerimiseks
on vajalik vähemalt poole liikmeskonna kohalolek ja vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenute nõusolek.
5.5. Üldkoosolekut juhatab klubi juht või üldkoosoleku poolt volitatud isik. Koosoleku otsused protokollitakse.
Koosoleku protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja, 1 juhatuse liige ja protokollija.
5.6. Klubi juhatus on seitsmeliikmeline. Sinna kuuluvad klubi juht ja kuus liiget. Juhatuse igal liikmel on õigus
esindada klubi kõikides õigustoimingutes.
5.7. Juhatus juhatab klubi üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale. Juhatuse koosolek toimub
vähemalt kaks korda aastas.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt viis liiget. Juhatuse otsused langetatakse
lihthäälteenamusega. Liikme väljaheitmise arutamisel peavad olema kohal kõik juhatuse liikmed.
5.9. Juhatus:
esindab klubi suhetes riigiasutuste, juriidiliste või üksikisikutega;
koostab tööplaani, määrab aruandlusperioodi ja aastaeelarve, esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks;
kasutab klubi vara ja finantse lähtuvalt tööplaanist ja jooksvatest vajadustest;
võtab kirjaliku avalduse alusel vastu klubi liikmeid;
teeb klubi liikme kirjaliku või suulise avalduse põhjal otsuseid klubist väljaastumise kohta;
teeb otsuse liikme klubist väljaarvamise kohta, kui klubiliige on mõjuva põhjuseta täitmata jätnud oma
põhikirjalised kohustused;
määrab üldkoosoleku toimumise aja ning teeb ettepanekuid päevakorra kohta;
määrab kindlaks isikkooseisu tasud ja töökohustused;
määrab stipendiume;
sõlmib kokkuleppeid isikutega nii Eestis kui välismaal;
korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist.
määrab kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksud;
nimetab klubi auliikmed;
5.10. Juhatus võib mõne liikme väljalangemisel nimetada juhatusse asendajaliikme.
5.11. Klubi juht juhib klubi igapäevast tegevust, asjaajamist, majanduslikku tegevust, juhatuse otsuste
elluviimist ja täidab muid talle pandud kohustusi.

VARA JA FINANTSID

6. Klubi vara ja finantsid koosnevad:
sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;
toetustest ja annetustest (s.h. mitterahalised);
klubi ühistegevuse tulemusena soetatud kinnis- ja vallasvarast;
muudest laekumistest.
6.1. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmeskonna varaliste kohustuste eest, liikmeskond ei kanna
varalist vastutust klubi varaliste kohustuste eest.
6.2. Klubi vara kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale
seadusandlusele ja üldkoosoleku otsustele.
6.3. Klubi lõpetamisel (likvideerimisel) pärast võlausaldajate nõuete täitmist rahuldamist allesjäänud vara
antakse üle üksnes tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

7. Klubi tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud korras.

Reg. Nr. 80385362 Aadress: Vanatoa talu Koguva küla Muhu vald Saaremaa 94724
a/a EE942200221061976509